Tìm hiểu bài học tiếng Anh về cách dùng Some và Any, một số trường hợp khi dùng some & any cần quan tâm. Kiến thức được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin mong rằng sẽ có ích với các bạn. Xem ngay nhé.

Cách dùng Some và Any

1.Nghĩa của Some và Any

Some và Any là những đại từ bất định:

Some: vài, một ít, một số…

Any: chút, nào, không chút gì, bất cứ,…

2. Khi nào dùng Some và Any

– Some và Any là dạng biến thể số nhiều của A/An.

– Some và Any được dùng để định lượng khi chưa xác định rõ số lượng của một vật nào đó.

– Some còn dùng trong câu khẳng định.

– Any dùng thường có trong câu phủ định và câu nghi vấn.

 

3. Cách dùng Some và Any

* Some và Any kết hợp với danh từ: thông thường Some và Any đặt trước một danh từ, tuy nhiên có sự khác biệt:

Some + Nkhông đếm được/ đếm được số nhiều

➔ Some dùng trong câu khẳng định.

Ex: Chau has some coconut oil. (Châu có một ít dầu dừa).

Any + Nkhông đếm được/ đếm được số nhiều

➔ Any dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn.

Ex: She doesn’t have any milk. (Cô ấy không có chút sữa nào).

Are there any pens on the chairs? (Có bất cứ cái bút nào trên ghế đúng không?).

* Some và Any trong câu hỏi:

– Some trong câu hỏi nhằm bộc lộ mong muốn của người nói.

– Any trong câu hỏi bộc lộ sự nghi ngờ, hoài nghi, không biết điều mình đang hỏi có hay không.

– Some và Any còn dùng trong câu hỏi mời ai đó cái gì.

+ Some trong câu hỏi mời có sự hạn chế số lượng.

Ex: Would you like some milk in your coffee? (Bạn có muốn dùng một ít sữa vào cốc cà phê của bạn không?)

+ Any trong câu hỏi mời lại không có sự hạn chế số lượng.

Ex: Would you like anything to drink? (Bạn có muốn uống bất cứ thứ gì không?).

*Note: Some dùng trong câu hỏi khi mong đợi một câu trả lời là yes hay khi yêu cầu một việc gì đó.

* Some và Any kết hợp với giới từ “of”:

Some và Any có thể đi một mình hoặc cũng có thể đi kèm với giới từ “of”.

Ex: – Some of people are late to class today. (Một vài người đến lớp muộn hôm nay).

-Has Phong met any of the your friends? (Phong đã không gặp bất cứ người bạn nào của bạn đúng không?).

*Một số cách dùng khác của Any

– Any đi kèm với các từ mang nghĩa phủ định như Hardly, Without, Never, Yet.

Ex: Sin went out without any money on her. (Sin đã ra ngoài mà không có bất cứ chút tiền nào trong người cô ấy).

– Any trong cấu trúc If: dùng để biến đổi câu.

Ex: I’m so sorry for any trouble. I have caused. (Tôi thật sự xin lỗi về bất kì khó khăn tôi đã gây ra).

➔ If I have caused any trouble. (Nếu tôi gây ra bất kì khó khăn nào).

*Các từ đi kèm với Some và Any phổ biến

– Các từ chỉ người: Somebody (vài người),Someone (đại từ của Somebody), Anybody (bất cứ ai), Anyone (đại từ của Anybody).

– Các từ chỉ vật: Something (vài vật), Anything (bất cứ vật).

– Some và Any kết hợp với các từ để hỏi: Somehow (bằng cách nào), Somewhat (khá là), Somewhere (đâu đó), Anyhow = Anyway (bất cứ cách nào), Anywhere (bất cứ đâu)…