Có rất nhiều bạn quan tâm đến cấu trúc No sooner…than tuy nhiên hiện tại các thông tin trên mạng Internet lại rất ít, vì vậy loigiaihay xin đưa ra một số kiến thức về cấu trúc cũng như cách sử dụng No sooner…than thường gặp. Hi vọng sẽ nhận được những đóng góp của các bạn.

Vận dụng cấu trúc No sooner…than

No sooner … than: Vừa mới làm gì thì đã làm gì; Ngay khi…

I. Cách dùng No sooner…than.

– Cấu trúc No sooner…than thường dùng ở thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ đơn.

– Cấu trúc No sooner…than dùng để nhấn mạnh mệnh đề chính trong câu.

– No sooner…than dùng để diễn tả một điều gì đó sẽ xảy ra ngay lập tức.

– No sooner…than trong câu đảo ngữ với cách nói chuyện lịch sự.

– Trong câu, No sooner…than có vị trí đứng đầu mệnh đề chính.

 

II. Cấu trúc No sooner…than.

1.Các cấu trúc thông dụng của No sooner…than.

No sooner + TĐT (Auxiliary) + S + V… + than + S + V…

Ex: No sooner had I gone out than the phone rang.

(Tôi vừa ra ngoài thì điện thoại đổ chuông).

2. Viết lại câu với cấu trúc No sooner…than.

No sooner + TĐT (Auxiliary) + S + V… + than + S + V…

Harly + TĐT (Auxiliary) + S + V… + when + S + V…

Hardly có thể thay thế bằng các từ như Scarcely (vừa mới), Seldom (hiếm khi), Never (không bao giờ), Barely (chỉ mới), Little (Ít khi), Rarely (hiếm khi).

Ex: No sooner had they arrived at the market than the announcement started.

(Họ vừa mới đến siêu thị thì đã có thông báo).

➔ Hardly had they arrived at the market when the announcement started.

( Hầu như họ đến siêu thị khi đã có thông báo).

*Note: No sooner bắt buộc phải đi cùng với than.

III. Bài tập vận dụng về No sooner…than.

Các kiến thức về cấu trúc No sooner…than đã được tổng hợp bên trên. Dạng cấu trúc này khá phổ biến trong Tiếng Anh, đặc biệt là trong các bài viết lại câu dạng đảo ngữ. Chúng ta cùng nhau luyện tập một số bài tập bên dưới để củng cố lại bài học ngày hôm nay.

1.No sooner had she entered the class than my teacher noticed us.

➔ ________________________________________________. (Hardly)

2. No sooner had Lan and her parents came back than the rain started.

➔ _________________________________________________. (Hardly)

3. Hardly had the movie started when we came.

➔ _________________________________________________. (than)

4. Hardly had my teacher come when we left school.

➔ _________________________________________________. (than)

5. Rarely had I closed this door when my best friends knocked.

➔ ______________________________________________. (than)

6. Hardly had Tom come home when the troubles happened.

➔ ____________________________________________. (than)

7. Never had Lim left home when we went back.

➔ __________________________________. (than)

Đáp án bài tập:

1. Hardly had she entered the class when my teacher noticed us.

2. Hardly had Lan and her parents come back when the rain started.

3. No sooner had the movie started than we came.

4. No sooner had my teacher came than we left school.

5. No sooner had I closed this door than my best friends knocked.

6. No sooner had Tom come home than the troubles happened.

7. No sooner had Lim left home than we went back.

Chúc các bạn học tốt tiếng Anh.