1. Thông tin cá nhân thu thập: Chính sách bảo mật thường mô tả loại thông tin cá nhân mà trang web thu thập từ người dùng, ví dụ như tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, v.v.
  2. Mục đích sử dụng thông tin: Nói rõ mục đích sử dụng thông tin cá nhân, chẳng hạn như để cung cấp dịch vụ, liên hệ với người dùng, cải thiện trải nghiệm trang web, v.v.
  3. Bảo mật thông tin cá nhân: Mô tả biện pháp bảo mật được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi mất mát hoặc truy cập trái phép.
  4. Chia sẻ thông tin cá nhân: Điều này bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba, như đối tác hoặc dịch vụ bên ngoài, và mô tả quá trình chia sẻ này.
  5. Quyền lựa chọn và kiểm soát: Thông tin về cách người dùng có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của họ, chẳng hạn như quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin.
  6. Cookies và công nghệ tương tự: Nếu trang web sử dụng cookies hoặc công nghệ tương tự, chính sách bảo mật sẽ mô tả việc sử dụng và quản lý các công nghệ này.
  7. Liên hệ và thông tin liên hệ: Thông tin về cách người dùng có thể liên hệ với trang web để đặt câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật.

Để xem chính sách bảo mật cụ thể của trang web https://duhochannhat.com.vn/, bạn nên truy cập trang web đó trực tiếp và tìm kiếm liên kết hoặc trang chính sách bảo mật thông qua menu hoặc chân trang của trang web.