Trong công việc cũng như trong đời sống hàng ngày, chắc hẳn các bạn đã gặp rất nhiều các thuật ngữ như: Bộ luật, luật, nghị quyết, nghị định, thông tư,…Đó đều là các loại văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Hôm nay, tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về giá trị pháp lý, thẩm quyền ban hành của tất cả các loại văn bản này.

văn bản quy phạm pháp luật

Theo Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam 2015: “Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này”.  Cũng theo Luật này, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam gồm 26 loại.

26 loại văn bản quy phạm pháp luật:

Các chú ý về văn bản quy phạm pháp luật:

Bài viết có tham khảo tại:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx